نویسنده = ������������ �������� �������������� ����������
میکروفاسیس‌ها و محیط‌‌های رسوبی سازند داریان در کوه خانه‌کت، جنوب‌شرق شیراز

دوره 2، شماره 2، تیر 1391، صفحه 9-16

مهناز پروانه نژاد شیرازی؛ محمد بهرامی؛ فاطمه نظری