نویسنده = محمد حسین قبادی
تأثیر ریزساختارها بر پاسخ گرانیتوئید‌ها به شوک حرارتی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 337-363

10.22055/aag.2022.41417.2304

لیلا احمدی؛ محمد حسین قبادی؛ علی اصغر سپاهی گرو؛ لیلی ایزدی کیان؛ سیده راضیه جعفری


ارزیابی رفتار تخریب‌پذیری ماسه سنگ‌های سازند آغاجاری در شرایط دوام دینامیکی و استاتیکی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 23-33

10.22055/aag.2016.12142

محمدحسین قبادی؛ ساجدالدین موسوی؛ مجتبی حیدری؛ بهروز رفیعی


مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی سازند گچساران در منطقه رامهرمز (مخزن سد جره)، شرق خوزستان

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-12

محمد حسین قبادی؛ محمد محمدیان؛ حسن محسنی؛ رامین کرمی