نویسنده = ���������� �������� ������������ ��������
ارزیابی خصوصیات هیدروژئوشیمیایی آبهای زیرزمینی دشت رومشگان، لرستان، ایران

دوره 4، شماره 3، مهر 1393، صفحه 33-41

امین رستمی زرین آبادی؛ گیتی فرقانی تهرانی؛ غلامحسین کرمی