نویسنده = ���������� ������������ ��������������
پتانسیل یابی منابع زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی در مقیاس 1:250000 با استفاده از داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی در محیط GIS

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 105-116

صبا کی نژاد؛ احمد رضا مختاری؛ نادر فتحیان پور؛ محمدرضا ایران نژادی