نویسنده = ���������������� ����������
بررسی اثر پدیده گرد و غبار بر میزان جذب فلزات سنگین در سه گونه منتخب گیاهی و خاک آنها در شهر اهواز

دوره 1، شماره 2، دی 1390، صفحه 101-112

علیرضا زراسوندی؛ فاطمه راست منش؛ هوشنگ پورکاسب؛ زهرا آذرمی