نویسنده = ���������������� ��������������
بررسی مسیر عبور و تاثیرات گسل پی سنگی هندیجان - بهرگانسر در فرو افتادگی دزفول

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 45-59

10.22055/aag.2015.11526

اسماعیل فرحزادی؛ عباس چرچی؛ محمود جمیل پور؛ قاسم ساعدی