نویسنده = ���������� ���������� ��������
ارزیابی و پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت مرند جهـت مصـارف شـرب، صنعت و کشاورزی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 238-260

10.22055/aag.2022.40612.2293

مرتضی نجیب؛ اصغر اصغری مقدم؛ عطا الله ندیری؛ الهام فیجانی