نویسنده = ������������������ ������������
تاثیر زمین شیمیائی مخازن نفتی آسماری بر منابع آب کارستی مسجد سلیمان

دوره 5، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-14

10.22055/aag.2015.11888

سید یحیی میرزائی ارجنکی؛ علیرضا زراسوندی؛ مریم اورنگ