نویسنده = ���������������� ���������������� ��������
تأثیر دیاژنز بر کیفیت مخزنی سازند کنگان در میدان لاوان، خلیج فارس

دوره 3، شماره 4، دی 1392، صفحه 33-47

سجاد پورامینی بزنجانی؛ محمد حسین آدابی