نویسنده = ���������� �������������� ������������ ��������
بیوزوناسیون روزنبران و بررسی محیط دیرینه نهشته‌های پلاتفرم کربناتی کرتاسه پیشین-میانی برش گزرش، شمال شرق رفسنجان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22055/aag.2023.43343.2355

طیبه احمدی؛ حسین خونچمن؛ حمید طاهری نیا


مورفوگروپ های فرامینیفری سازند قم در مناطق نطنز و قم: کاربرد آنها در تفاسیر دیرینه محیطی و پالئواکولوژیکی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 75-89

10.22055/aag.2021.34341.2139

ابراهیم محمدی؛ مهدی قائدی؛ حسن رامه؛ رضا صادقی؛ طیبه احمدی؛ محمدرضا وزیری