نویسنده = فرشاد علیجانی
آسیب پذیری و آلودگی آبخوان کارستی نعل اسبی، جنوب شرق ایذه، با استفاده از روش COP

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 20-28

10.22055/aag.2017.13067

علی محرابی نژاد؛ فرشاد علیجانی؛ کاظم رنگزن؛ زهره استادهاشمی


هیدروژئوشیمی آب های زیرزمینی در معدن ذغال سنگ زیرآب

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 37-48

حمیدرضا ناصری؛ فرشاد علیجانی؛ علی مهرابی نژاد