نویسنده = بهرام علیزاده
تعیین خانواده های نفتی و توصیف ژئوشیمیایی آن ها در فروافتادگی دزفول جنوبی، جنوب غربی ایران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 208-223

10.22055/aag.2020.31504.2053

بهرام علیزاده؛ امیرعباس جهانگرد؛ مجید علیپور؛ احمدرضا گندمی ثانی


مطالعه ایزوتوپی نفت مخازن گروه بنگستان در برخی از میادین دشت آبادان، جنوب غرب ایران

دوره 6، شماره 2، تیر 1395، صفحه 77-85

10.22055/aag.2016.12391

بهرام علیزاده؛ حجت تمیشه؛ علیرضا زراسوندی؛ مهراب رشیدی


مطالعه تغییرات محتوی کربن آلی سازند کژدمی در یکی از میادین دشت آبادان با استفاده داده های زمین- شیمیایی و پتروفیزیکی

دوره 4، شماره 3، مهر 1393، صفحه 11-19

بهرام علیزاده؛ حسین سعادتی؛ جمال الدین صمصامی؛ سید حسن حسینی؛ احمدرضا گندمی ثانی