نویسنده = �������� �������� ������������ �������� ��������