نویسنده = ������������������ ��������������
بررسی اختلاف های سنی و پلاتفرمی سازند تله زنگ بر اساس روند تغییرات روزنبران درشت کف زی پالئوژن پیشین در دو تاقدیس همجوار ریت و دریاگریوه در ناحیه جنوب غربی لرستان.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22055/aag.2023.42218.2324

محمدرضا ذاکرزاده؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ مهران آرین؛ سید محسن آل علی