نویسنده = ���������������� ������ ��������
بررسی هیدروژئوشیمیایی و تعیین منشاء آلودگی چشمه سرگرو دهلران

دوره 9، شماره 3، آبان 1398، صفحه 357-373

10.22055/aag.2019.28116.1917

سید یحیی میرزائی ارجنکی؛ منوچهر چیت سازان؛ زهرا پیری؛ حاجی کریمی


تاثیر زمین شیمیائی مخازن نفتی آسماری بر منابع آب کارستی مسجد سلیمان

دوره 5، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-14

10.22055/aag.2015.11888

سید یحیی میرزائی ارجنکی؛ علیرضا زراسوندی؛ مریم اورنگ


ارزیابی و بهبود عدم قطعیت های موجود در داده‌های رادار اهواز با تاکید بر کالیبراسیون رابطهZ-R

دوره 3، شماره 3، مهر 1392، صفحه 31-42

علی محمد آخوند علی؛ فریدون راد منش؛ سید یحیی میرزائی؛ محمدرضا شریفی