نویسنده = احد نظرپور
بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی در شناسایی خطر لرزه ای، مطالعه موردی: استان خوزستان

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 925-941

10.22055/aag.2021.35063.2165

محمدامین جعفری؛ احد نظرپور؛ عباس چرچی؛ رسول مومبنی صالحی