نویسنده = منوچهر چیت سازان
ارزیابی اختلاط منابع آبی آبخوان های کارستی، مطالعه موردی چشمه کارستی گرو واقع در شرق خوزستان

دوره 7، شماره 2، تیر 1396، صفحه 65-75

10.22055/aag.2017.21705.1693

منوچهر چیت سازان؛ سحر شاچری؛ سید یحیی میرزایی؛ سید طارق عبودی