زمین شناسی کاربردی پیشرفته (AAG) - فرایند پذیرش مقالات