زمین شناسی کاربردی پیشرفته (AAG) - واژه نامه اختصاصی