زمین شناسی کاربردی پیشرفته (AAG) - اهداف و چشم انداز