دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، مقالات، زمستان 1398، صفحه 232-373 
1. محاسبه مقدار کوتاه شدگی و رانش در بخش شمالی پهنه زمیندرز سیستان جهت تعیین بردارهای جنبشی همگرایی

صفحه 232-255

10.22055/aag.2019.29295.1973

ناصر احمدی کمیجانی؛ محمد مهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی؛ غلامرضا میراب شبستری؛ محمدحسین زرین کوب


8. بررسی هیدروژئوشیمیایی و تعیین منشاء آلودگی چشمه سرگرو دهلران

صفحه 357-373

10.22055/aag.2019.28116.1917

سید یحیی میرزائی ارجنکی؛ منوچهر چیت سازان؛ زهرا پیری؛ حاجی کریمی