دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، مقالات، پاییز 1398، صفحه 1-119