دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، مقالات، زمستان 1397، صفحه 1-105