دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، پاییز 1393، صفحه 1-73 
4. ارزیابی خصوصیات هیدروژئوشیمیایی آبهای زیرزمینی دشت رومشگان، لرستان، ایران

صفحه 33-41

امین رستمی زرین آبادی؛ گیتی فرقانی تهرانی؛ غلامحسین کرمی