دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 9، پاییز 1392 
1. بررسی عوامل مؤثر بر خصوصیات شیمیایی آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت الباجی)

صفحه 1-9

حسن روحی؛ نصراله کلانتری؛ حمیدرضا محمدی بهزاد؛ حسن دانشیان


4. ارزیابی و بهبود عدم قطعیت های موجود در داده‌های رادار اهواز با تاکید بر کالیبراسیون رابطهZ-R

صفحه 31-42

علی محمد آخوند علی؛ فریدون راد منش؛ سید یحیی میرزائی؛ محمدرضا شریفی