دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تابستان 1392، صفحه 1-85 
3. مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه سنگ‌های سازندآغاجاری در شرق و جنوب شرق اهواز

صفحه 21-33

محمد حسین قبادی؛ بهروز رفیعی؛ ساجدالدین موسوی؛ نرگس آریا فر