دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 1-87