مطالعه شرایط تشکیل و پتانسیل گوهرشناسی کردیریت، کیانیت و آندالوزیت‌های موجود در هاله دگرگونی کمپلکس الوند، همدان، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 هیات علمی

3 گروه زمین شناسی

چکیده

منطقه مورد مطالعه در هاله دگرگونی باتولیت الوند، استان همدان، واقع شده است. کردیریت‌های موجود درمزوسوم میگماتیت‌های منطقه بسیار درشت بلور
می‌باشند و همراه با اسپینل (لعل) هستندکه بالا رفتن دمای دگرگونی و پدیدة ذوب بخشی سبب رشد آنها شده است. مقدار کسر مولی (xmg) کردیریت با افزایش درجه دگرگونی از زون فلدسپار پتاسیم – کردیریت تا اسپینل – کردیریت افزایش می‌یابد ( 45/0 تا 62/0). دما و فشار تشکیل کردیریت‌ها 750 درجه سانتیگراد و فشار آن معادل 4 کیلوبار می‌باشد. کیانیت به طور مشخص خاص رگه‌های کوارتزی در منطقه است، اکیاستولیت‌هایی با طول 20سانتی متر و عرض 4 سانتی متر در منطقه بوجود آمده اند که گسترس اصلی شیست‌های کیاستولیت دار در حوالی زمان آباد است، دما و فشار تشکیل این سنگ‌ها به ترتیب 628 درجه سانتیگراد و فشار حدود 4 کیلوبار می‌باشد. بر اساس مطالعات گوهر شناسی انجام شده، کردیریت‌ها برای تراش‌های دامله و فانتزی مناسب هستند،

کلیدواژه‌ها