زیست‌چینه‌نگاری و بوم‌شناسی دیرینه نهشته‌های پالئوسن-ائوسن در برش کوه کتابی (غرب رفسنجان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

نهشته‌های پالئوسن -ائوسن پیشین در غرب شهرستان رفسنجان (استان کرمان) برای اولین بار از دیدگاه زیست‌چینه‌ای و بوم شناسی دیرینه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. رخنمون کوه کتابی با ستبرای 161 متر به طور عمده از سنگ آهک، دولومیت، شیل، مارن و ماسه سنگ‌های آهکی تشکیل شده و بر اساس ویژگی‌های سنگ شناسی به پنج واحد رسوبی قابل تقسیم است. چهل جنس و گونه از روزنبران کف‌زی و شناور از توالی این برش بدست آمد که بر پایه توزیع عمودی آنها یک زون زیستی بر اساس روزنبران شناور (Morozovella angulata Lowest occurrence zone) و سه زون زیستی از زون-های کف‌زی کم ژرفا حوضه تتیس (SBZ4-SBZ6 Biozones) براساس روزنبران کف‌زی شناسایی گردید. توالی بررسی شده در برش کتابی از نظر تغییرات فراوانی، تنوع و نحوه پراکندگی روزنبران در فاصله زمانی پالئوسن پسین- ائوسن پیشین با نهشته‌های معادل در حوضه تتیس قابل مقایسه است. همچنین تغییرات ژرفای محیط نهشتگی در ارتباط با تغییرات نوع فونا نیز مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها