استخراج اتوماتیک خطواره ها از تصاویر ASTER با استفاده از تبدیل هاف، برگه 1:100000 جبال بارز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه تهران

2 دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان ، ایران

3 دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

چکیده

منطقه جبال بارز در کمربند ماگمایی ارومیه – دختر قرار دارد و کانه زایی های مس پورفیری موجود در منطقه ارتباط زیادی با گسل‌ها و توده‌های نفوذی گرانیتوئیدی دارند. تعداد و محل شکستگی‌ها و خطواره‌ها، راهنمای مناسبی برای اکتشاف کانه‌زایی مس پورفیری می‌باشند. در این تحقیق از یک الگوریتم تمام اتوماتیک جهت استخراج خطواره‌ها از تصاویر ماهواره‌ای ASTER استفاده شد، بطوریکه مهمترین هدف این الگوریتم، شناسایی دقیق لبه‌ها و نرخ خطای کم است. برای بهبود تشخیص لبه، حالت بهینه الگوریتم کنی و برای آشکارسازی خطواره‌ها، تبدیل هاف اعمال شد، در نهایت پس از بررسی بر روی خطواره‌های تعیین شده، گسل‌های نهایی و مرتبط با کانه‌زایی شناسایی و نقشه آن تهیه شد. با توجه به نمودار رزدیاگرام دو سیستم گسله بارزسازی شد که سیستم گسله اصلی دارای امتداد شمال غربی - جنوب شرقی می‌باشد و سیستم گسله با امتداد شمالی=جنوبی سهم ناچیزی از کل شکستگی‌های منطقه را تشکیل می‌دهد. نقشه چگالی گسل‌ها، منطقه را از نظر کانه‌زایی مس پورفیری پر پتانسیل ارزیابی کرد. برای بررسی موفقیت‌سنجی تصاویر ASTER در استخراج عوارض خطی و گسل‌های منطقه، این گسل‌ها با گسل‌های نقشه زمین‌شناسی مقایسه شد که 05/63 درصد از آنها با گسل‌های زمین شناسی همپوشانی داشتند.

کلیدواژه‌ها