بررسی پیوستگی هیدروکربنی مخازن سروک و ایلام در میدان نفتی آزادگان با استفاده از تلفیق داده‎های ژئو‌شیمیایی، زمین‌شناسی و مهندسی مخزن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز مرکز تحقیقات زمین‌شناسی و زمین‌شیمی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز اداره مطالعات و تحقیقات ژئوشیمی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

3 اداره ژئوفیزیک، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده

میدان آزادگان واقع در دشت آبادان بعنوان یکی از بزرگترین میادین نفتی توسعه نیافته ایران محسوب می‌شود. مخازن کربناته سروک (کرتاسه میانی) و ایلام (کرتاسه بالایی) در این میدان توسط سازند شیلی لافان از یکدیگر جدا گردیده‎اند. در این تحقیق به منظور بررسی نحوه ارتباط نفت این مخازن با یکدیگر، داده‌های ژئو‌شیمیایی آلی با اطلاعات زمین‌شناسی و فشار مخزن ادغام گردید. بر اساس نتایج به‌دست آمده از داده‌های ژئو‌شیمیایی، نفت‌های این مخازن از لحاظ زایشی به یک خانواده نفتی با منشأ مشترک دریایی تعلق دارند و دارای خصوصیات ژئوشیمیایی و بلوغ یکسان در حد اواسط زون نفت‌زایی می‌باشند. با این‌حال، دو گروه نفتی متفاوت و غیر مرتبط در این مخازن بر اساس مطالعه ترکیبات هیدروکربوری سبک C7 تشخیص داده شد که اطلاعات فشار مخازن نیز آن را تائید می‌نماید. این امر به دلیل عملکرد سازند کاملاً شیلی لافان است که علی‌رغم ضخامت کم بعنوان یک لایه ناتراوا عمل نموده و ارتباط مخازن سروک و ایلام را قطع نموده است. بر اساس نتایج حاصله، مطالعه ژئو‌شیمیایی مخازن هیدروکربوری می‌تواند به خوبی در تعیین پیوستگی مخازن مورد استفاده قرار گیرد و سبب بهبود مدل‌های مخزنی که نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش ریسک برنامه‌های توسعه و تولید میدان دارند، گردد.

کلیدواژه‌ها