ارزیابی عملکرد روش‌های تخمین زمین‌آماری غیرخطی در تخمین عیار- تناژ کانسار سنگ آهن چاه ‏باشه، استان یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک

2 دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهش حاضر عیار و ذخیره کانسار آهن چاه باشه یزد با استفاده از روش‌های زمین‌آماری لاگ کریجینگ معمولی بلوکی، کریجینگ شاخص و شبیه‌سازی متوالی ‏گوسی و نیز روش آماری عکس مجذور فاصله (برای مقایسه)، ارزیابی شده است. برای این منظور ابتدا مطالعات آماری داده‌های عیارسنجی گمانه‌های اکتشافی از طریق ‏تعیین آماره‌های توصیفی مختصر، ترسیم هیستوگرام و نمودار فراوانی تجمعی داده‌ها صورت گرفت. همچنین برای مدل‌سازی کانسار، از طریق ترسیم واریوگرام‌های ‏امتدادی مختلف با استفاده از نرم‌افزار ‏SGeMS، توابع موجود در نرم‌افزار ‏MATLAB‏ و کدنویسی‌های کوتاه در این محیط، واریوگرافی و تجزیه و تحلیل ساختار ‏فضایی انجام شد. سپس مدل‌سازی سه‌بعدی بلوکی کانسار، تعیین متوسط عیار، تخمین میزان ذخیره و ترسیم نمودارهای عیار- تناژ، با استفاده از نرم‌افزار ‏Datamine‏ ‏صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که روش‌های شبیه‌سازی متوالی گوسی، کریجینگ شاخص، لاگ کریجینگ معمولی و عکس مجذور فاصله به‌ترتیب دارای ‏کمترین مقدار واریانس تخمین می‌باشند. اگرچه تمام روش‌های انتخاب شده از دقیق‌ترین روش‌های تخمین زمین‌آماری هستند، اما نتایج روش شبیه‌سازی متوالی ‏گوسی با اعمال فیلترهای مختلف بر روی داده‌ها همانند استفاده از نقشه‌های باقیمانده، دقیق‌ترین بوده و از درجه اعتبار بیشتری برخوردار است. ‏

کلیدواژه‌ها