مکان‌یابی محل دفن پسماند جامد شهرهای جنوبی استان خوزستان با استفاده از منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز/ اهواز، ایران

2 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اه.واز

4 مرکز تحقیقات و فناورزی های محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

دفن غیربهداشتی پسماند جامد شهری و اثرات منفی زیست‌محیطی آن، موجب شده که روش‌های علمی و صحیح، جایگزین روش‌های سنتی شوند. یکی از مهم‌ترین مراحل دفن بهداشتی پسماندها انتخاب مکان مناسب است، به طوری که اثرات نامطلوب زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی حداقل شود. هدف از این مطالعه تعیین مکان مناسب جهت دفن پسماند جامد شهرهای شهرستان‌های خرمشهر، آبادان، شادگان و ماهشهر است. عوامل تأثیرگذار در سه شاخص زیست‌محیطی (آب‌های سطحی، سواحل دریا، مناطق حساس و حفاظت شده، گسل، کاربری اراضی و شرایط اقلیمی)، اجتماعی (سکونتگاه‌ها، مراکز تجاری، صنعتی، تفریحی و تاریخی، راه‌آهن و فرودگاه‌ها) و اقتصادی (دسترسی به جاده و مکان دفن، شیب زمین) بررسی شدند. برای تحلیل و ادغام شاخص‌ها از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش تحلیل سلسله مراتبی همراه با ارزش‌گذاری فازی معیارها و شاخص‌ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که بخش وسیعی از منطقه برای دفن نامناسب است. منطقه به خصوص از نظر زیست‌محیطی جهت دفن زباله شهری بسیار حساس است و انتخاب مکان دفن باید با دقت و بررسی زیادی انجام شود. در نهایت نقشه مکان‌های مناسب جهت دفن زباله بر اساس ارزش عضویت فازی تهیه گردید که می‌تواند در راستای مدیریت مؤثر و کاربردی پسماند شهری مفید باشد.

کلیدواژه‌ها