تخمین نتایج آزمایشSPT بااستفاده از روشهای احتمالاتی و شبکه عصبی در لایه های رسی( مطالعه موردی: لایه های رسی تبریز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

در این مطالعه تخمین نتایج آزمایش نفوذ استاندارد به روشهای احتمالاتی و نیز شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از خصوصیات خمیری و فیزیکی لایه های رسی و با مطالعه موردی خاکهای رسی شهر تبریز انجام شده است. در این تحقیق دو گمانه ماشینی تحقیقاتی به عمق تا 8 متری حفاری شده و آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی نفوذ استاندارد بر روی نمونه های تهیه شده انجام گرفت. با استفاده از نتایج آزمایشات و داده‌های موجود، بانک اطلاعاتی مشتمل بر 112 سری از خصوصیات لایه های رسی تهیه گردید. به کمک روش تحلیل احتمالاتی سه سیگما محدوده های احتمالاتی برای هرکدام از متغیرهای تحقیق شامل فعالیت، درصد رطوبت، شاخص استحکام، درصد عبوری الک 200 و دامنه خمیری به منظور تخمین نفوذ استاندارد تصحیح شده پیشنهاد گردید. بهترین رابطه مربوط به نفوذ استاندارد براساس شاخص استحکام با شیب همبستگی 015/1می باشد. همچنین مناسب ترین نتیجه شبکه عصبی مصنوعی مربوط به دولایه پنهان با تعداد 10و 5 نرون مخفی به ترتیب با ضریب تبیین و خطای ریشه میانگین مربعات برابر 805/0 و063/0 در مرحله تست ارزیابی گردید. نتایج روش شبکه عصبی نسبت به روش احتمالاتی به صورت آماری مقایسه گردیده و مناسبتر بوده است.

کلیدواژه‌ها