ارائه مدل مناسب جهت تخمین درصد انواع کانی ها و بررسی فضایی آنها در منطقه مورد مطالعه با استفاده از تصاویر میکروسکوپی (مطالعه موردی: اسکارن جنوب غرب تفت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، تهران ایران

2 گروه زمین شناسی، پردیس علوم دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق با استفاده از مقاطع میکروسکوپی و تهیه تصاویر رقومی پیوسته 33 نمونه از اسکارن منطقه، مدل سه بعدی کانی ها ساخته شده است. لایه نازک 1 سانتی متر از سطح نمونه ها برداشت شده و پس از هر مرحله لایه برداری تصویر رقومی مقطع میکروسکوپی تهیه شد. تصاویر تهیه شده در نرم افزار متلب پردازش شده و از آن جا که هدف پژوهش بررسی کانی های کلینتونیت، دیوپسید، وزوویانیت، گارنت و اپیدوت است، باند رنگی مربوط به هرکدام استخراج شد. ارزش های اجزاء تصویری این باندها به همراه مختصات سه بعد هر جزء تصویری برای مدل سازی سنگ در نرم افزار راک ورکس استفاده شد. شبکه هر کدام از کانی ها از حذف زمینه سنگ مدل با استفاده از انحراف معیار داده ها ساخته شد و با استفاده از نسبت حجم مدل فیلتر شده به حجم مدل اولیه مقدار هر کدام از کانی ها محاسبه شده است. مجموع مقادیر حجمی 5 کانی گزینش شده، برابر 58.77 درصد می باشد. در نتیجه باقیمانده درصد حجمی عبارت است از: آپاتیت، کوارتز، ترمولیت به مقدار کم، ولاستونیت، کلسیت به میزان قابل توجه و کانه های فلزی.

کلیدواژه‌ها