مدلسازی و پیش نگری تغییرات غلظت TDS در آبخوان ورامین با استفاده از نرم افزار GMS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی کاربردی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق جهت بررسی تغییرات کیفی و مدلسازی تغییرات غلظت و پیش بینی TDS در آبخوان ورامین، نرم افزار GMS 10.0.11 استفاده شد. در این راستا، پس از جمع آوری اطلاعات زمین شناسی، هواشناسی، هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی، آزمایشات ژئوفیزیکی و گمانه های اکتشافی، آمار بارندگی و تراز سطح آب زیرزمینی در چاه های بهره برداری یک پایگاه داده در نرم افزار ArcGIS10.5 تشکیل و با انتقال این اطلاعات به محیط نرم افزارGMS، مدل مفهومی ساخته شد. سپس براساس مدل مفهومی ایجاد شده، اقدام به شبیه سازی، واسنجی و صحت سنجی سطح آب زیرزمینی با استفاده از کد Modflow2000 در نرم افزار GMS گردید. نتایج واسنجی گویای انطباق بسیار مناسب داده های سطح آب مشاهده ای و محاسبه ای توسط مدل در حد۹۹/۰R2= می باشد. پس از این مرحله، مدل انتقال آبخوان به منظور بررسی تغییرات غلظت TDS توسط زیربرنامه MT3DMSتهیه گردید. نتایج مطالعه نشان داد که اگر وضعیت بهره برداری و همچنین ورود فاضلاب به مناطق غربی و جنوب غربی آبخوان به همین صورت ادامه داشته باشد در انتهای بازه پیش بینی، غلظت حتی به۷۰۰۰ میلی گرم در لیتر نیز خواهد رسید و وضعیت نامناسبی برای استفاده از آبهای این مناطق جهت مصارف شرب و کشاورزی بوجود خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها