محاسبه پارامترهای ژئومکانیکی پایداری دیواره چاه با استفاده از داده‌های پتروفیزیکی در یکی از میادین نفتی جنوب خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 مدرس دانشگاه

3 هیئت علمی دانشگاه تبریز

4 دانشگاه تهران

چکیده

ژئومکانیک مخازن هیدروکربنی، نقش مهم و فزاینده‌ای در ارزیابی و توسعه میادین نفت و گاز ایفا می‌کند. یکی از مسائل مهم در این زمینه تحلیل پایداری چاه‌های نفت می‌باشد. با توجه به اقتصادی بودن موضوع تعیین فشار گل جهت پایداری چاه باید با دقت انجام گیرد. مقدار و جهت تنش‌های اصلی، خصوصیات مکانیکی به همراه فشار منفذی پارامترهای مورد نیاز ورودی تحلیل می‌باشد. با انتخاب معیار شکست مناسب می‌توان تحلیل‌ها را با دقت مناسب انجام داد. هدف از این مقاله تحلیل پایداری یکی از میادین جنوب کشور می‌باشد. به منظور انجام این بررسی بررسی، 4 نقطه بحرانی انتخاب و تحلیل‌ها با استفاده از معیار شکست موهر- کلمب و در محیط نرم‌افزای Matlab صورت پذیرفته است. با توجه به مشخص بودن پارامترهای ورودی بررسی پایداری در شیب و آزیموت‌های مختلف ارزیابی شده است. پنجره گل ارزیابی شده برای نقاط 1 تا 4 به ترتیب برابر 27 تا 5/36، 29 تا 5/39 ، 41 تا 55 و 5/47 تا 55 محاسبه شده است. در ادامه حداکثر وحداقل چگالی گل حفاری نیز محاسبه گردید. همچنین در انتهای مقاله گسیختگی‌های ممکن در شیب و آزیموت‌های مختلف ارزیابی شده و تعدادی از آن‌ها گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها