مدل سازی آلودگی آبهای زیرزمینی حاصل از شیرابه زباله های جامد شهری با استفاده از کد عددی MODPATH: مطالعه موردی در آبخوان آزاد دشت لور اندیمشک، خوزستان، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت تحریریه

2 هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

زباله های جامد شهری در اکثر شهرهای ایران در مناطق آزاد بدون پوشش مناسب رها می شوند. تجمع زباله های جامد در مناطق آزاد باعث ایجاد شورآبه در طول باران می شود که ممکن است به آب های زیرزمینی نفوذ و آن را آلوده کند. نزدیکی محل دفن زباله به آبخوان آزاد دشت لور اندیمشک و عدم رعایت استانداردهای لازم در انتخاب محل نگرانی های مربوط به نشت از محل دفن زباله به آبخوان را افزایش داده است. این مطالعه با هدف تخمین و پیش بینی سرنوشت آلودگی رخ داده در سایت زباله های جامد شهری اندیمشک ، با استفاده از کد های عددی MODFLOW و MODPATH موجود در نرم افزار GMS انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که زباله‌دانی اندیمشک پتانسیل آلودگی چاه‌های بهره‌برداری مجاورش را در شرایط فعلی و آتی دارد. کاهش پمپاژ از چاه‌ های بهره‌برداری موجود در آبخوان ، به عنوان یک سناریوی مدیریتی تا حدودی خطر آلودگی چاه های مجاور به محل دفن زباله را کاهش می‌دهد. نتایج حاصله از داده‌های هیدروشیمی دقت نتایج ردیابی ذرات با مدلMODPATH را تایید کرده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات