تعیین جهت تنش های برجا در سازند آسماری تاقدیس رگ سفید با استفاده از نمودار‌های تصویرگر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند

2 گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده

نمودار های تصویرگر در تاقدیس رگ سفید، دو جهت تنش بیشینه افقی کنونی را نشان می دهند که تحت دو فاز تکتونیکی در دزفول جنوبی شامل چین خوردگی ناشی از همگرایی زاگرس و فعالیت مجدد گسل های پی سنگی توسعه یافته اند. در بخش شرقی شکستگی های کششی القایی و ریختگی ها به ترتیب آزیموت های N25 وN115 دارند. به دلیل عملکرد گسل امتداد لغز هندیجان-ایذه، چرخش راستگرد محور تاقدیس و تغییر در جهت شکستگی‌های القایی در بخش خمیده تاقدیس رخ داده است. از اینرو شکستگی‌های القایی در بخش غربی منحرف شده اند و امتداد N70Eرا نشان میدهند و همچنین ریختگی چاه ها دارای امتداد N160 می باشند. میانگین جهات تنش افقی بیشینه کنونی در بخش های غربی و شرقی تاقدیس به ترتیب N25E وN70E می‌باشد. برآیند جهات تنش بیشینه افقی مشاهده شده در چاه‌های بخش غربی و شرقی تاقدیس رگ سفید در تطابق با جهات کوتاهشدگی افقی بدست آمده با استفاده از حل سازوکار کانونی زلزله ها و حرکت مطلق ورقه عربی در فروافتادگی دزفول می‌باشد. در اثر تجدید فعالیت گسل‌های راستگرد مثل هندیجان-ایذه، علاوه بر چرخش محور تاقدیس، جهت کلی کوتاهشدگی در چین‌های کمربند زاگرس می‌تواند تغییر کند و به دو امتداد در فروافتادگی ذزفول تجزیه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات