کاربرد مدل تحلیلی آبخوان آزاد-درزه و شکاف دار و روش دیکانولوشن در تخمین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور

2 بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده

تعیین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان پایه مطالعات هیدروژئولوژی در یک دشت می باشد. برای انجام این کار استفاده از داده های آزمون پمپاژ با کیفیت، یک مدل ریاضی مناسب و یک روش تحلیلی دقیق، ضروری است. هدف این تحقیق ارائه یک روش برای افزایش دقت تحلیل آزمونهای پمپاژ و تخمین پارامترهای آبخوان می باشد. در این پژوهش مدل صدقی- سامانی، که برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی آبخوانهای دو لایه آزاد-درزه و شکاف دار ارائه شده، به نحوی اصلاح شده که بتوان از آن برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان با استفاده از داده های آزمون پمپاژ پله ای استفاده کرد. سپس با اتصال این مدل به کد تخمین پارامتر PEST، برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی آزمون پمپاژ آبخوان پلنگان نیریز در استان فارس استفاده شده است. در این مقاله، برای اولین بار در هیدروژئولوژی، کاربرد الگوریتم دیکانولوشن (deconvolution) برای بررسی و صحت سنجی تغییرات دبی آزمون افت پله ای نشان داده شده است. کاربرد روش ارائه شده در این مقاله علاوه بر تخمین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان با استفاده از داده های آزمون پمپاژ دبی ثابت و افت پله ای، تعیین نوع آبخوانی است که در زیر آبخوان اصلی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات