زمین شناسی و زایش رخداد معدنی آهن حلب 2 در پهنه کانه دار تکاب- تخت سلیمان- انگوران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان

2 هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان

3 هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان

چکیده

رخداد معدنی آهن حلب 2 در پهنه فلززایی تکاب-تخت‌سلیمان-انگوران واقع شده‌است. کانه‌زایی آهن به‌صورت عدسی‌شکل و هم‌روند با برگوارگی درون شیست‌های بازیک و اسیدی به سن پرکامبرین تشکیل شده‌است. براساس مطالعات کانه‌نگاری، کانی‌های معدنی شامل مگنتیت به‌همراه مقدار کمی پیریت و کالکوپیریت بوده، کوارتز و اکتینولیت کانی‌های باطله هستند. بافت کانه‌ها از نوع لامینه‌ای و لایه‌ای، توده‌ای، دانه‌پراکنده و رگه-رگچه‌ای است. سه مرحله کانه‌زایی در این رخداد معدنی قابل تفکیک است. کانه‌زایی مرحله اول به‌صورت مگنتیت‌های دانه‌‌پراکنده، لامینه‌ای و عدسی‌شکل هم‌روند با برگوارگی واحدهای میزبان می‌باشد. مرحله دوم کانه‌زایی با چین‌خوردگی نوارهای کانه‌دار و ریزساختارهای سیگما و بودین‏شدگی در بلورهای مگنتیت، رشد سایه‌فشاری کوارتز و دورزدن برگوارگی در اطراف بلورهای مگنتیت و تبلور مجدد بلورهای کوارتز و مگنتیت مشخص می‌شود. مرحله سوم با تشکیل مگنتیت‌ به‌صورت رگه-رگچه‌ای و سیمان گرمابی بِرش‌ها مشخص می‌شود. بررسی الگوی تغییرات عناصر کمیاب خاکی در شیست‌های اسیدی میزبان فاقد کانه‌زایی و بخش‌های کانه‌دار نشانگر الگوی مشابه غنی از LREE با نسبت بالای LREE/HREE بوده و بیانگر ارتباط کانه‌زایی آهن با ماگماتیسم اسیدی است. ویژگی‌های رخداد معدنی آهن حلب 2 با کانسارهای آهن آتشفشانی-رسوبی دگرگون‌ و دگرشکل‌شده قابل مقایسه است. شناخت این ویژگی‌ها کاربرد فراوانی در اکتشاف این تیپ از کانه‌زایی‌های آهن در زیرپهنه تکاب-تخت‌سلیمان-انگوران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات