هندسه چین خوردگی در میادین گازی وراوی، لامرد، تابناک، گاوبندی، خیام و مدار در فارس ساحلی.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان، ایران

3 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر با تفسیر همزمان خطوط لرزه‌ای دو بعدی، اطلاعات چاه و داده‌های صحرایی به بررسی تغییرات هندسه ساختارها از سطح تا ژرفای پوشش رسوبی در پیشانی پهنه فارس ساحلی در جنوب خاوری کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس پرداخته است. ترسیم سه برش ساختاری ترازمند تا عمق 10 کیلومتری و به طول تجمعی 142کیلومتر این منطقه نشان داد که پیشانی فارس با کوتاه‌شدگی 5/7-11 درصد، تلفیقی از دگرریختی نازک‌پوسته با چین‌خوردگی جدایشی گسلیده در تاقدیس‌های وراوی، لامرد، مدار و خیام و همچنین دگرریختی ستبرپوسته با گسلش پی‌سنگی در تاقدیس تابناک دارد. علاوه بر این، در تاقدیس‌های لامرد، گاوبندی، مدار و خیام، که طول موج و دامنه نسبی کمتری دارند، تبخیری‌های سازند دشتک به سن تریاس پایانی، با افزایش ستبرای تکتونیکی تا حدود دو برابر، یک افق جدایش ساختاری در میانه پوشش رسوبی تشکیل می‌دهند که هندسه واحدهای مزوزوئیک و سنوزوئیک را از هندسه افق مخزنی پرموتریاس گروه دهرم متفاوت می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات