مقایسه داده‌های زمین شیمیائی آلی سازند مبارک (البرز شرقی) در برش‌های تویه رودبار ، لب نسار و میغان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو مرکز مطالعات استراتژیک

2 استادیار دانشگاه دامغان

3 دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت

4 دانشیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

در مطالعه حاضر، 47 نمونه سطح الارضی سازند مبارک از مناطق، تویه رودبار، لب نسار و میغان بوسیله دستگاه پیرولیز راک – اول 2 مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه حاکی است که سازند مبارک در برش­های مذکور به ویژه برش­های تویه رودبار و میغان با داشتن مقادیر نسبتاً بالای کل کربن آلی، دارای پتانسیل هیدروکربون­زایی بوده است. سازند مبارک در منطقه تویه رودبار و میغان با داشتن درجه حرارت حداکثر بالاتر از 487 و °C 498 ضمن عبور از پنجره نفت زایی، به مرحله تولید گاز مرطوب نیز رسیده است. مقادیرخوب TOC با میانگین 22/1% وزنی برای نمونه­های تویه رودبار و 06/1% وزنی برای نمونه­های لب نسار و 31/1٪ وزنی برای نمونه­های میغان و مقادیر پایین­تر S2 می توان این سازند را یک سنگ منشأ فقیردانست. شواهد بدست آمده، نشان می دهد که  کروژن سازند مبارک از نوع III و به­صورت خیلی محدود از نوع II/III می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


اشکان، م.، 1383، اصول مطالعات ژئوشیمیایی سنگ­های منشأ هیدروکربوری و نفت­ها با نگرش ویژه به حوضه رسوبی زاگرس: انتشارات شرکت ملی نفت ایران.

کمالی، م.، و ب، قربانی، 1385، ژئوشیمی آلی از فیتو پلانکتون تا تولید نفت: انتشارات آرین زمین.

مصدق، ح.، کبریائی زاده، ا.، حسینی نژاد، م.، 1384، ویژگی های زیست چینه­ای و رسوب­شناسی گذر دونین ـ کربونیفر (سازندهای جیرود و مبارک) در البرز شرقی:معرفی حادثه زیستی هنگنبرگ (Hangenberg Bioevent)، فشرده مقالات نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران.

معماریانی، م.، کمالی، م.ح.، 1381، ارزیابی شیمیایی توان هیدروکربورزایی سازند مبارک در کربونیفر زیرین (البرز شرقی در ایران مرکزی)، مجله تحقیق ش. 45.

 

Barker, C., 1974, Pyrolysis techniques for source-rock eva;uation: The AAPG Bulleyin, v.58.

Batten, D.J., 1996, Palynofacies and petroleum potential Palynology, principle and application: AASP foundation, v.3 .

Behar, F., V . Beaumont, and B. Pentea do, 2001, Rock-Eval 6 Technology, performances and development: Oil and Gas Sci. Tech-Rew, v.56 .

Cornford, C., 1998, Source rocks and hydrocarbons of the North Sea. In: Petroleum Geology of the North Sea, Blackwell Science Publcations .

Ehmann, W.D., Koppenhaal, D.W., Hamrin Jr., C.E., Jones, W.C., Prasad, M.N., Tian, W.Z. (1986) Comparison of methods for the determination of organic oxygen in coals. Fuel, 65 .

Espitialie, J., F. Marqis, and L. Sagel, 1984, Geochemical logging, in: Voorhees, K, J. (ed), Analytical pyrolysis: Butterworths, Boston .

Espitialie, J., M. Mades, B. Tissot, J.J. Menning, and P. Leplate, 1997, Source rock characterization on method for petroleum exploration: proceeding of the 9th annual offshore technology conference, Houston .

Hunt, J.M., 1996, Petroleum geochemistry and geology (2nd ed) .

Jones, R. W./ 1987 , Organic Facies, in Brook J. Welte D. eds. Advancees in petroleum geochemistry: Academic Press, New York.

Kotorba, M. J., Wieclaw, D., Kosakwski, P., Zacharski, j. and  Kowalski, A., 2003, Evaluation of sourcd rock and potential of middle Jurassic strata the South – estern part of Poland, Prezeglad Geologiczny.

Peters, K.E. , and  M.R. , 1994, Applied source rock geochemistry, In Magoon, L, B, DOW , W , G.(Eds) , The petrpleum system from source to trap: AAPG memoir.

Peters, K.E., 1986, Guidelines for eveluating petroleum source rock using programmed pyrolysis: AAPG Bulletin. V70 .

Teichmuller, M. and B., 1983, Fluorescence microscopical rank studies on liptinite and vitrinite in peat and coals, and comparison with results of Eval pyrolysis. In International Journal of Coal Geology vol .

Tissot, B.P,B Durand, J. Espitalie and A.Combaz , 1974, Influence of nature and diagenesis of organic matter in formation of petroleum: AAPG Bulletien, v, 58

Tissot,B.P  and  D.H Welte 1984 , Petroleum formation and occurrence : Berlin Springer – Verlag , v , 223,p . 509 – 523

Tyson, R. V., 1989, Palynofaciees analysis, In: Jenkins, D.J. (Editor): Applied Micropalaeontology, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht .

Van Krevelen, D.W., 1993, Coal., Elsevier .