مدل ساختاری بر پایه مطالعه شکستگی‌ها در کانسار طلای زرمهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

منطقه کوه­زر در شمال­شرق ایران و در فاصله 33 کیلومتری شهرستان تربت­حیدریه،در حاشیه شمالی ایران مرکزی جای می­گیرد.این محدوده عموماًً توسط سنگ­های ولکانیکی و پلوتونیکی ترشیاری پوشیده شده است.کانی­سازی به اشکال رگه­ای و رگچه­ای و یا بصورت بافت پرکننده فضاهای خالی قطعات برشی دیده می­شود.گستره معدنی زرمهر در زون برشی گسل درونه قرار گرفته،بنابراین عمده تغییرات و ساختارهای آن متاًًثر از فعالیت این گسل‌ می­باشد.به دلیل عملیات اکتشافی و استخراجی، صفحات گسلی رخنمون پیدا کرده­­اند­ و برداشت­های صحرایی در مجاورت همین گسل­ها صورت گرفته است.تلفیق داده­های صحرایی و داده­های نرم­افزاری Win tensor و مطالعات عکس­های هوایی توسط نرم­افزارGIS،مدل ساختاری منطقه را به صورت الگوی ریدل نشان می­دهد.نتیجه مطالعات در این پژوهش نشان می­دهد که مجموعه­ای از ساختارهامحل مناسب برای ته نشست محلول­های کانه­دار را فراهم کرده است.شکستگی‌ها مهم­ترین کنترل­کننده جریان سیال در محیط‌های معدنی به شمار می‌روند.از این رو شناسایی این ساختمان­هااطلاعات با ارزش بسیاری را به منظور شناسایی و اکتشاف مواد معدنی فراهم می‌آورد.
 

کلیدواژه‌ها


 

منابع

بهروزی.ا.، نقشه زمین­شناسی1:100,000 ورقه فیض­آباد، سازمان زمین­شناسی و اکتشاف معدنی کشور، 1366.

علیمی.م.ا.، خطیب،م.م.، 1392، تحلیل تنش دیرین در پهنه برشی پانه­ای شکل شاه­آباد (خاور ایران)؛ به منظور مقایسه الگوهای دگرریختی در کواترنری و عهدحاضر، مجله زمین­شناسی کاربردی پیشرفته شهید چمران اهواز، شماره 13، ص 10-1.

کریم­پور.م.ح.، مظلومی بجستانی.ع.، 1377 الف، گزارش اکتشافات طلا در منطقه کوه­زر تربت­حیدریه، گزارش داخلی شرکت طلای زرمهر، 31 صفحه.

مظلومی بجستانی.ع.، 1378، کانی­شناسی، ژئوشیمی و بررسی کانسارسازی طلا و تنگستن در منطقه کوه­زر تربت­حیدریه، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.

مؤمن زاده، صدیقی.ط.، 1367، اسامی جغرافیایی محل­ها و راهنمایی بازشناسی معادن باستانی طلای ایران، مجموعه مقالات دومین سمپوزیم معدن­کاری ایران، ص512 تا 544.

Ahlgren S.G., 2001, The nucleation and evolution of Riedel shear zone as deformation bands in porous sandston. Journal structural Geology 23, p: 1203-1214.

Brousse. R. and Moine Vaziri, H. 1982, L’Association shoshonitique du Damavand.

Carey. E., 1979. Recherche des directions principales de contraintes associées au jeu d'une population de failles. Rev. Geol. Dyn. Geogr. Phys. 21, p: 57–66.

Eftekharnezhad, J., Aghanabati, A., Baroyant, V., Hamzehpour, B., 1976. Geological Quadrangle Map of kashmar, 1:250000. GAI, Tehran, Iran.

Javadi, H. R., Ghassemi, M. R., Shahpasandzadeh, M., Guest, B., Esterabi Ashtiani, M., Yassaghi. A., Kouhpeyma, M., 2013, History of Faulting on the Doruneh Fault System: implications for the Kinematic changes of the Centeral Iranian Microplate. Geological magazine, Cambridge university. p: 1- 22.

Riedel.W., 1929, Zur Mechanik geologischer Brucherscheinungen. Zentralblatt fur Mineralogie, Geologie, and Palaeontologie 1929B,p: 354–368.

Schmidt. K., Soffel. H.,1984, Mesozoic- Cenozoic geological events in central- east Iran and their relation to paleomagnetic results. G.S.I., Report no. 51,p: 27-35.

Smith. J.V., Durney. D.W., 1992, Experimental formation of brittle structural assemblages in oblique divergence. Tectonophysics 216, p: 235–253.