نقش توزیع فرکتالی سیلیس در تغییرات بافتی سامانه های اپی ترمال (مقایسه کانه زایی آرموداغ با ذخایر طلای کوئینزلند)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

             شواهد اکتشافی بدست آمده از ناحیه آرموداغ ، بیانگر فعالیت های پساماگمایی سنوزوئیک در یک سامانه اپی ترمال است که بر اساس سوابق زمین شیمیایی و مطالعه سیالات درگیر با شکل گیری رخساره آدولاریایی در ارتباط می باشد. مطالعه تغییرات بافتی در مناطق کانه دار آرموداغ موید الگوی ناحیه بندی منظم و در عین حال منحصر بفردی است که در مطابقت با سازوکار تحولات بافتی شناخته شده در ذخایر کوئینزلند است. با توجه به نمونه های کوارتزی بدست آمده از ناحیه آرموداغ، توزیع پذیری غیر خطی سیلیس توسط توابع فرکتال بررسی و متعاقبا رابطه پیدایش بافت کلوفرم با فرآیند کانه زایی طلا استنتاج گردیده است. در عمل پس از نمونه برداری از رگه های طلادار این منطقه، تحولات خاص کانیایی با هدف شناسایی الگوی توزیع نمایی سیلیس و شکل گیری کمیت های متناظر بافتی بررسی شده اند. بدین ترتیب برخی از تحلیل های بافتی مرتبط با رخنمون های طلا دار آرموداغ با نتایج به دست آمده از  تحولات بافتی کوئینزلند مقایسه گردیده و معیار جدیدی برای پی جویی ذخایر پنهان و احتمالی طلا در آذربایجان شرقی ایران معرفی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


مهرنیا ، س. ر. ، 1383،  نحوه پیدایش طلا و ترکیبات وابسته به آن در ماگماتیسم سنوزوئیک چهارگوشه میانه - استان آذربایجان شرقی، پایان نامه دوره دکترای تخصصی ، دانشگاه شهید .بهشتی، دانشکده علوم زمین ،  200ص.

مهرنیا ، س. ر. ، 1389، توزیع پذیری غیرخطی سیلیس ، روش نوینی برای شناسایی الگوی ناحیه بندی بافتی در اندیس های طلادار استان آذربایجان شرقی ، مجله علوم دانشگاه تهران، جلد 36، شماره1، ص82-69.

 

Lescuyer J., 1978, Petrology & petrography of Cenozoic volcanism in Mianeh area, Ph.D Thesis, Submitted to GSI, 420 p.

    Aleaster M., 2001, Armudaq license Report within Mianeh quadrangle prosspects, Eastern Azerbaijan, Iran, Report for  

    Karand Co. ltd. 40 p.

Morrison G., Guoyi D., 2001, AMIRA Project, Preliminary Report: Textural Zoning in Epithermal Quartz veins, J.C Univ.,  

    Queensland, 129 p.

 Morison G, , 2003, AMIRA Project, Revised version : Evaluating of Gold Mineralization Potentials in Queensland Epithermal     Systems, Queensland J.C Univ. press, Queensland, Australia, 249 p.

Guoyi, D., 2002, AMIRA Project, Final Report: Epithermal gold deposit in Queensland, J.C Univ. Queensland, Australia, 245      p.

Hedenquist J. W. and White N.C., 2008, Epithermal gold deposits and Characteristics for  Exploration Guides, Society of  

     Resource Geology, 62 p.

Mandelbrote B., 2010, Fractal Geometry of Nature, 23st Edition (Revised & Updated), W.H Freeman & Company, New York:       433 p.

 Mehrnia S. R., 2012, Using Multifractal Peculiarities of ETM Spectrums for Realizing Gold Mineralization Potentials in

     Eastern Azerbaijan, NW of Iran, 6th SASTECH Int. Conference, Kuala lumpur, Malaysia, Paper ref. code: 6-13-11-0135, p147 – 155.