بررسی اثر سازند گچساران بر سبک چین خوردگی واحد‌های سنگی پوشاننده آن در محدوده‌ی میدان‌های نفتی لالی، پاپیله و زیلایی، کمربند زاگرس چین خورده- رانده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

منطقه ی مورد مطالعه واقع در پهنه ی ساختاری فروافتادگی دزفول کمربند چین خورده- رانده ی زاگرس، شامل میدان های نفتی لالی، پاپیله و زیلایی قرار دارد.  جوانترین سنگ مخزن این میدان ها سازند آسماری و سنگ پوش آنها سازند تبخیری گچساران است. سازند گچساران با توجه به ضخامت زیاد و رئولوژی آن بعنوان افق جدایشی نقش مهمی در سبک چین­خوردگی و همچنین تکامل ساختارهای توسعه یافته در واحد­های سنگی جوانتر منطقه ایفا کرده­است. به طوری که ساختارهای بخش بالایی و پایینی آن کاملا از یکدیگر جدا شده و بر یکدیگر منطبق نیستند. سبک چین خوردگی در واحدهای برونزد بر اساس روش جمیسون بررسی و تعیین شده است. علاوه بر تاثیر بر سبک چین خوردگی، تغییرات ضخامت سازند گچساران از شرق به غرب در منطقه بر تعداد گسل ها نیز تأثیر گذارده به طوری که افزایش ضخامت گچساران باعث کاهش طول موج چین ها و تعداد راندگی­ها گردیده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می­دهد تحلیل تفاوت ساختار­های توسعه یافته در واحد­های سنگی جوانتر و قدیمی­تر سازند گچساران در اکتشاف ساختارهای ذخایر هیدروکربوری اهمیت دارد.
 

کلیدواژه‌ها


 
 

 Berberian, M., 1995. Master “blind” thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics. 241, 193-224.

 Hessami, K., Koyi, H.A. and Talbot, C.J. 2001- The significance of strike slip faulting in the basement of the Zagros fold and thrust belt. J. Petrol. Geol. 24: 5-28.

Jamison, J. W., 1987. Geometric analysis fold development in overthrust tranes. Journal of Structural Geology, 9, 207-19.

Nemcok, M., Schael, S., Gayer, R., 2005. “Thrust belts”. Cambridge university press. Pages 541.

 O’Brien, C. A. E., 1950. Tectonic problems oil field belt of southwest Iran. In: 18the International Geological Congress, Proceedings, Great Britain.

 Price, N. J., Cosgrove, J. W., 1990. The analysis of geological structures. Cambridge University Press, p. 502.

 Sattarzadeh, Y., Cosgrove, J.W., Vita-Finzi, C., 2000. The interplay of faulting during the evolution of the Zagros. In: Cosgrove, J. W.,  Ameen, M. S. (Eds.), Force folds and fractures. Geological Society, London, Special Publications, vol. 169, pp. 187-196.

 Sattarzadeh, Y., Cosgrove, J.W., Vita-Finzi, C., 2002. The geometry of structures in the Zagros cover rocks and its neotectonic implications. The Geological Society, London. Special Publications, 195, 205-217.

 Sepehr, M., Cossgrove, J. Moieni, M., 2006. The impact of cover rock rheology on the style of folding in the Zagros Fold-Thrust Belt. Tectonophysics, 427, 265-281.

 Sherkati, S., Molinaro, M., Frizon de Lamotte, D., Letouzey, J., 2005. Detachment folding in the Central and Eatern Zagros fold-belt(Iran): Salt mobility, multiple detachment and late basement control. Journal of Structural Geology, 27, 1680-1690.

Yassaghi, A., 2006- Integration of landsat imagery interpretation and geomagnetic data on verification of deep-seated transverse fault lineaments in SE Zagros, Iran. International Journal of Remote Sensing, 27(18-20): 4529-4544