میکروفاسیس‌ها و محیط‌‌های رسوبی سازند داریان در کوه خانه‌کت، جنوب‌شرق شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور تهران

2 کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده

کوه خانه­کت در جنوب­شرقی خرامه (شرق شیراز) واقع شده است. مشاهدات صحرایی و پتروگرافی نهشته­های سازند داریان به شناسایی 8 ریزرخساره کربناته و 3 کمربند رخساره­ای دریای باز (O) ، سد (B) و لاگون (L) منجرگردیده است. بررسی رخساره­ها در منطقه­ی مورد مطالعه و مقایسه­ی آنها با محیط­های رسوبی قدیمی و امروزی نشان داد که سازند داریان در پلاتفرم کربناته از نوع رمپ نهشته شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


افشارحرب، ع.، 1380، زمین­شناسی نفت ایران، تهران: جزوه آموزشی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 586 صفحه.

پروانه­نژاد شیرازی، م.، عابدی، ف.، و بهرامی، م.، 1390، کاربرد رخساره­های میکروسکوپی در تعیین محیط­رسوبی سازند داریان در کوه رحمت (شمال­شرق شیراز)، فصلنامه زمین­شناسی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، شماره 1: ص 8-1.

مطیعی، ه.، 1372، چینه­شناسی زاگرس، انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور، 583 صفحه.

یزدی­مقدم، م.، صفری، ن.، و سجادی، ف.، (1387)، بررسی روند تکاملی اربیتولین­های سازند داریان در منطقه دشتک، زون زمین­ساختی زاگرس مرتفع، اصفهان: مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه)، جلد 32، شماره 3، صفحات 12-1.

Adabi. M. H., Salehi, M. A. and Ghabeishavi, A., 2010, Depositional environment, Sequence stratigraphy and geochemistry of Lower Cretaceous carbonates 9 Fahliyan Formation), south-west Iran, Journal Asian Earth Science, Vol: 39,p: 148-160.

Bachmann., M. and Hirsch, F., 2006, Lower Cretaceous carbonate platform of the eastern levant (Galilee and Golan heights): statigraphy and second-order sea-level change, Cretaceous Research, Vol: 27,p: 487-512.

Banner, F.T., and Simmons, M.D., 1997. Calcareous algae and foraminifera as water- depth indicators: an example from the Early Cretaceous carbonates of northeast Arabia In: Simmons M.D. Micropalaeontology and hydrocarbon exploration in the Middle East of Chapman & Hall publication, 418 p.

Burchette, T. P., and Wright, V.P., 1992. Carbonate ramp depositional systems, Sedimentary Geology. No: 79, p: 3- 57.

Gomez- Perez, I., Femandez- Mendiola, P.A., and Garica Mondejar, J. 1998. Constructional dynamics for a Lower Crataceous carbonate ramp (Gorbea Massif, N Iberia) In: Wright V.P. and Burchette T.P.(ed), Carbonate ramps. Special Publication. Geological. Society of London, Vol: 149, p: 229- 252.

Cluff, R.M., 1984. Carbonate sand shoals in the Middle Mississippian (Valmeyeran) Salem-st. louis-ste. Genevieve Limestone. Illinois Basin. In: Harris P.M. Carbonate sands. A core workshop. S.E.P.M. No: 5, 464p.

De Castro, P., 1997. An approach to thin- section study of fossil Dasycladales. Accademica Pontaniana. 267pp.

Dunham, R. J. 1962. Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In: Ham W.E.

Flugel, E. 2004. Microfacies Analysis of Limestone: Analysis, Interpretation and Application: Springer Verlag. Berlin. 976 p.

Husinec, A and Sokac, B., 2006. Early cretaceous benthic association of a shallow tropical- water platform environment ( Mljet Island, soutern Croatia, Cretaceous Research 27, 418-441 ).

James, G. A., and Wynd, J.G. 1965. Stratigraphic Nomenclature of Iranian oil consortium agreement area.Bull. Am. Ass. Petrol. Geol. Vol. 49. No. 12: 2182-2245.

Parvaneh Nejad Shirazi, Mahnaz., 2008. Calcareous Algae from the Cretaceous of Zagros Mountains (SW Iran), World Applied Sciences Journal 4(6): 803-807.

 Romeero J.E., and J. Rossel, 2002. A model for the Palaeoenvironmental distribution of larger foraminifera based on Late Middle Eocene deposits on the margin of the South Pyrenean basin: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, No:179, p: 43-56.

Shakib, S.S., 1994. Palaeoenvironmenetal and biostratigraphic significare of foraminiferal association from the early cretaceous sediments of southwest Iran. Micropalaeontology and hydrocarbon Exploration in the Middle East, p: 127- 150.

Sinclair, H.D., Sayer, Z.R. and Tucker, M.E. 1998. Carbonate sedimentation during early foreland basin subsidence: The Eocene succession of the French ALPS. In: Wright V.P. and Burchette T.P. (eds), Carbonate ramps. Spec. Pub. Geol. Soc. London 149: 205-227 pp.

Wilson, J.L. 1975, Carbonate facies in Geologic. History: Springer verlag. Berlin. 471p.