زمین شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای آذرین مرتبط با کانسار اسکارن آهن چالو، جنوب دامغان، استان سمنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه دامغان دانشکده علوم زمین

چکیده

کانسار اسکارن آهن چالو در جنوب دامغان واقع شده است. توده های آهکی همراه با سنگهای آتشفشانی با ترکیب آندزیت و آندزیت داسیتی سنگ میزبان کانی زایی در این کانسار می باشند. توده های نفوذی مرتبط با کانی زایی اسکارن آهن چالو از نوع دیوریت می باشند. توده های نفوذی این کانسار به لحاظ ژئوشیمیایی از نوع کالک آلکالن هستند و دارای ماهیت متاآلومین متعلق به گرانیتوئیدهای نوع I قوس های آتشفشانی می باشند. آنومالی منفی عناصر با پتانسیل یونی بالا (HFSE) مانند,P Nb, Ti, Ta و آنومالی­های مثبت K, Pb یک جایگاه کمان قاره ای مرتبط با فرورانش را برای این توده های نفوذی پیشنهاد می کند. مقدار SiO2 توده های نفوذی کانسار چالو با ترکیب میانگین توده های نفوذی مرتبط با کانی زایی اسکارن آهن جهانی مطابقت دارد. مقادیر اکسیدهای اصلی Al2O3, TiO2, MgO, P2O5 این توده ها با ترکیب میانگین توده های نفوذی مرتبط با کانی زایی اسکارن آهن و مس جهانی همخوانی دارند. نسبتهای Rb/Nb ،Rb/Ba و Zr/TiO2 توده نفوذی کانسار چالو مشابه ترکیب میانگین توده های نفوذی مرتبط با کانسارهای اسکارن مس می باشد و همچنین مقادیر Y+Nb این توده ها با کانسارهای اسکارن آهن و مس جهانی همخوانی دارد. نسبت Ga/Al کانسار آهن چالو نیز با مقدار این نسبت در توده های با قابلیت ایجاد کانسارهای اسکارن آهن نیز همخوانی خوبی نشان می دهد. مقایسه ترکیب میانگین توده نفوذی کانسار چالو با ترکیب میانگین توده های نفوذی کانسارهای اسکارن آهن  و مس، پیشنهاد اکتشاف احتمالی مس در کانسار چالو را یادآوری می کند.
 

کلیدواژه‌ها


اشراقی، س.، الف.، جلیلی، الف.، 1385، نقشه زمین شناسی 100000/1 معلمان، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور

Chappell, B.W., White, A.J.R. (2001) two contrasting granite types: 25 years later, Australian journal of earth sciences, 48, 489-499.

 Condi, K.C. (1989), geochemical changes in basalts and andesites across the Archean-Protrozoic boundary: Identification and significances, Lithos, 23, 1-18.

 Irvine, T. N., Baragar, W. R. A. (1971), A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks, Canadian Journal of Earth Sciences, 8, 523–548.

Maniar, P.D., and Picooli, P.M. (1989) Tectonic discrimination of granitoids, Geo. Soc. Of Am. Bull., Vol. 101, 635-643.

 Meinert, L. (1995), Compositional variation of igneous rocks associated with skarn deposits— chemical evidence for a genetic connection between petrogenesis and mineralization. Mineralogical Association of Canada Short Course Series vol. 23, 401–418.

 Muller, D., Groves, D. L., Stumpfl, E. F. (1993), Potassic igneous rocks and shoshonites aspotential exploration targets. In: IAVCEI, General Assembly, Canberra, September 1993,

 

Ancient Volcanism and Canberra, 76p.

 

 Pearce, J.A., Harris, B.W., and Tindle, A.G. (1984), Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. J. Petrol., 25, 956-983.

Schandl, E.S., and Gorton, M.P. (2002), application of high field strength elements to discriminate tectonic settings in VMS environments, Economic Geology, 97, 629-642.

 Shand S.J. (1943), Eruptive Rocks. Their genesis, composition, classification and their relation to deposits. Thomas Murby and Co, London, pp.448.

 

 Sun, S.S., McDonough, W.F. (1989), chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: Implications for mantle composition and processes. Geological Society of London Special Publication, v.42, 313-376.

 Wilson, M. (1989), Igneous Petrogenesis. Unwin Hyman, London, 461p.

 

Vry, V. H., Wilkinson, J. J., Seguel, J., and Millan, J. (2010), Multistage Intrusion, Brecciation, and Veining at El Teniente, Chile: Evolution of a Nested Porphyry System, Economic Geology, 105, 119–153.

 

Muller, D., Groves, D. L., Stumpfl, E. F. (1993), Potassic igneous rocks and shoshonites aspotential exploration targets. In: IAVCEI, General Assembly, Canberra, September 1993, Ancient Volcanism and Modern Analogues, Abstracts. International Association for Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior”, Canberra, 76p.