بررسی اختلاف روش‏های مختلف تحلیل آزمون پمپاژ در براورد ضرایب هیدرودینامیک آبخوان آزاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی آبشناسی دانشگاه شیراز

چکیده

برای تحلیل و ارزیابی آزمون پمپاژ چاه‏ها جهت براورد ضرایب هیدرودینامیک آبخوان، مدل‏های تحلیلی مختلفی وجود دارد. با توجه به تفاوت در فرضیات و خصوصیات هیدرولیکی جریان آب‏های زیرزمینی در آبخوان‏های آزاد و محبوس به‏طور اصولی نمی‏توان آزمون پمپاژ چاه‏های حفر شده در آبخوان آزاد را با فرض آبخوان محبوس مورد بررسی و محاسبه قرار داد. اما محققان مختلفی با ذکر قیدهایی تأکید کرده‏اند که تحت شرایط خاصی می‏توان آزمون پمپاژ در آبخوان آزاد را با مدل‏های تحلیلی مربوط به آزمون پمپاژ در آبخوان محبوس محاسبه نمود. از سوی دیگر مدل‏های تحلیلی مختلفی نیز برای بررسی و محاسبه آزمون پمپاژ در آبخوان آزاد وجود دارد. ارزیابی صحت قیدهای موجود در راستای محاسبه ضرایب هیدرودینامیک آبخوان آزاد بر اساس مدل‏های تحلیلی آبخوان محبوس نشان می‏دهد، که قیدهای Stallman (1965) و همچنین اصلاحات Jacob (1944) جهت استفاده از مدل‏های تحلیلی آبخوان محبوس در آبخوان آزاد می تواند تا 1169 درصد خطا داشته باشد. همچنین براساس نتایج این مقاله می‏توان پیشنهاد داد که تنها در حالتی محاسبه هدایت هیدرولیکی آبخوان آزاد با استفاده از مدل‏های تحلیلی مربوط به آبخوان محبوس خطای کمی دارد که مقدار  (پارامتر ارائه شده توسط Neuman (1972)) کمتر از 0.001 باشد.

کلیدواژه‌ها


اکبرپور، ابولفضل، آقاحسینعلی شیرازی، محسن، عزیزی، محسن و اعتباری، بهروز، 1389، مقایسه روش‏های تایس، ژاکوب، برگشت تایس و هانتوش در تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان‏های آزاد (مطالعه موردی دشت مختاران در استان خراسان جنوبی)، نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

بهرامی، مازیار و حسینی، سید محمود، 1389، بررسی تأثیرپذیری نتایج مدل‏های تحلیل آزمایش‏های پمپاژ از برخی فرضیات اعمالی در آن‏ها، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

بهرامی، مازیار و حسینی، سید محمود، 1389، ارزیابی عملکرد مدل تحلیلی نیومن و نرم‏افزار PMWIN در پیش‏بینی جریان در آکیفرهای آزاد، نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

حسین‏زاده، مهدی، آزادی‏جو، امید، آل‏بهبهانی، مجتبی و مشیری، محمد، 1388، محاسبه و برآورد ضریب قابلیت انتقال با استفاده از روش پاپادوپولوس- کوپر و دانه‏سنجی (مطالعه موردی دشت بوشکان)، نخستین کنفرانس سراسری آب‏های زیرزمینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، بهبهان

رشیدی، محمد حسین و یوسفی، منوچهر، 1383، راهنمای پمپاژ و برداشت مجاز از مخازن آب در سازندهای سخت، نشریه شماره 147- ن، شرکت مدیریت منابع آب ایران، معاونت پژوهش و مطالعات پایه، دفتر استاندارها و معیارهای فنی

Bear, j., 1979, Hydraulics of Groundwater. McGraw-Hill, New York, 569p

Cooper, H.H. and Jacob, C.E., 1946, A generalized graphical method for evaluating formation constants and summarizing well field history, Am. Geophys. Union Trans., vol. 27, pp. 526-534.

Duffield, G.M., 2007, AQTESOLV for Windows Version 4.5 User's Guide, HydroSOLVE, Inc., Reston, VA.

Fitts, C.R., 2002, Groundwater Science. Academic Press, New York, 450p.

Freeze, R.A., Cherry, J.A., 1979, GROUNDWATER, Prentice-Hall.

Jacob, C.E., 1944, Notes on determining permeability by pumping tests under watertable conditions, USGS Open File Report, In: USGS Water Supply Paper 1536-I, 1963, pp. 245-271.

Kruseman, G.P., and de Ridder, N.A., 2000, Analysis and Evaluation of Pumping Test Data, Second Edition, International Institute for Land Reclamation and Improvement, Wageningen, The Netherlands.

Moench, A.F., 1997, Flow to a well of finite diameter in a homogeneous, anisotropic water-table aquifer, Water Resources Research, vol. 33, no. 6, pp. 1397-1407.

Neuman, S.P., 1972, Theory of flow in unconfined aquifers considering delayed gravity response of the water table, Water Resources Research, vol. 8, no. 4, pp. 1031-1045.

Rumbaugh, D.B and Rumbaugh, J.O., 2003, AquiferWin32 Version 3 Guide to Using, Environmental Simulations, Inc., New York.

Stallman, R. W., 1965, Effects of water table conditions on water level changes near pumping wells, Water Resour. Res., 1(2), 295–312, doi:10.1029/WR001i002p00295

Tartakovsky, G.D. and Neuman, S.P., 2007, Three-dimensional aturatedunsaturated flow with axial symmetry to a partially penetrating well in a compressible unconfined aquifer, Water Resources Research, W01410, doi: 1029/2006WR005153.

Theis, C.V., 1935, The lowering of the piezometric surface and the rate and discharge of a well using ground-water storage. Transactions, American Geophysical Union, 16:519-24.

Todd, D.K and Mays, L.W., 2007, Groundwater Hydrogeology, 3rd ed. John wiley & sons, New York.

Walton, W.C., 1988, Practical Aspects of Ground Water Modeling, Third edition.