تحلیل زمین ریخت شناختی فعالیتهای زمین ساختی موثر در شکل گیری دریاچه مهارلو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش علوم زمین دانشکده علوم دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم زمین دانشکده علوم دانشگاه شیراز

چکیده

دریاچه مهارلو به صورت یک فرونشست زمین ساختی با روند شمال غرب- جنوب شرق تحت تاثیر عملکرد گسلهای مهارلو و قره در جنوب شرق شهر شیراز تشکیل شده است. وجود گسل در حاشیه دریاچه و ایجاد سیماهای زمین ریختی در جبهه های کوهستانی مجاور، زمینه مناسبی را برای ارزیابی فعالیت های زمین ساختی موثر در شکل گیری آن فراهم نموده است. با رویکرد کمی در تحلیل های زمین ریخت شناسی و اندازه گیری شاخص های زمین ریختی نظیر شاخص پیچ و خم جبهه کوهستان  و شاخص نسبت پهنای دره به عمق دره ، میزان فعالیت زمین ساختی گسل های موثر در شکل گیری این دریاچه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل های زمین ریختی و ریخت سنجی در امتداد جبهه های کوهستان حاشیه دریاچه مهارلو حاکی از آن است که میزان فعالیت زمین ساختی در بخش های شمال شرق (گسل مهارلو) و جنوب غرب (گسل قره)  این دریاچه متفاوت است. این نتایج نشان می دهد که گسل قره از لحاظ  میزان فعالیت زمین ساختی، فعال تر از گسل مهارلو می باشد. نتایج حاصل ازتحلیل آماری داده های زمین ریختی در طول گسلهای قره و مهارلو حاکی از رده بندی فعالیت زمین ساختی در طول هر کدام از این گسل هاست که می تواند در ارتباط با تغییر شرایط زمین شناسی و یا جزء بندی استرین در طول گسل ها باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عندلیبی. م.ج.، اویسی. ب.، 1378، سایزموتکتونیک مدرن، انتشارات تخت جمشید، شیراز، ایران، 318صفحه.

Alavi.M., 1994, Tectonic of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretations,Tectonophysics, Vol: 229, p:211–238.

Berberian.M., King.G.C., 1981, Towards a palaeogeography and tectonics evolution of Iran, Canadian Journal of Earth Sciences, Vol: 18, p: 210265.

Burbank.D., Anderson.R., 2001, Tectonic Geomorphology. Blackwell Science, Oxford.

Cobbold.P.R.,Davy.P.,Gapais.D., Rossello.E.A., Sadybakasov.E., Thomas.J.C., Tondji.J.J., Urreiztieta.M.D., 1993, Sedimentary basins and crustal thickening. Sedimentary Geology, Vol: 86, p:77-89.

El-Hamdouni.R., Irigaray.C., Fernandez.T., Chacón.J., Keller.E.A., 2008, Assessment of relative active tectonics, southwest border of Sierra Nevada (southern Spain), Geomorphology, Vol: 96, p:150–173.

 

 

 

Faghih.A., Samani.B., Kusky.T., Khabazi.S., Roshanak.R., 2011, Geomorphologic assessment of tectonic activity in the MaharlouLakeBasin, Zagros Mountains of Iran. Geological Journal (in press).

Fayazi.F., Lak.R., Nakhaei.M., 2007, Hydrogeochemistry and brine evolution of MaharlouSalineLake ,southwest of Iran. Carbonates and Evaporites, Vol: 22, p:33-42.

Forghani.G., Moore.F., Lee.S., Qishlaqi.A., 2009, Geochemistry and speciation of metals in sediments of the MaharluSalineLake, Shiraz, SW Iran. Environmental Earth Sciences, Vol: 59, p:173–184.

Keller.E.A., Pinter.N., 2002, Active tectonics: Earthquakes, Uplift and Landscapes. Prentice Hall, New Jersey, 338 pp.

Silva.P.G., Goy.J.L., Zazo.C., Bardajm.T., 2003, Fault generated mountain fronts in Southeast Spain: geomorphologic assessment of tectonic and earthquake activity. Geomorphology, Vol: 250, p:203–226.